مشاهده همه 8 نتیجه

دستگاه بدنسازی باشگاهی

اچ وزنه آزاد(Low Row)

دستگاه بدنسازی باشگاهی

پرس زیر سینه (Wide Chest Press)

دستگاه بدنسازی باشگاهی

پرس سر شانه (Shoulder Press)

دستگاه بدنسازی باشگاهی

پرس سینه (Chest Press)

دستگاه بدنسازی باشگاهی

تقویت عضلات باسن (Rearkick)

دستگاه بدنسازی باشگاهی

وزنه آزاد (Row)